undersida_utfyllnad4

Information

Nedan följer en kort beskrivning av vår verksamhet

 • Privat vård/behandlingshem (Hvb) 2002
 • Tillstånd för 7 pojkar och flickor i åldern 12-19 år.
 • Målgrupp: relationsstörningar och psykosocial problematik, ungdomar som befinner sig i riskzonen för missbruk och kriminalitet.
 • Upptagningsområde: Norr- och Västerbotten, i mån av plats hela landet.
 • Individinriktad behandling, gränssättning och familjebearbetning. Arbeta med föräldrar/anhöriga och betydelsefulla relationer.
 • Hemundervisning på grundskolenivå – etablerad bra samarbete med grundskolor på orten.
 • Stimulera till olika fritidsaktiviteter. Bra och nära kontakt med lokala föreningslivet. Aktiviteter ute i naturen ses också som viktiga delar i behandlingsinnehållet (från vår fantastiska skärgård till fjällvistelser)
 • Hemresor för ungdomarna får göras när så bedöms lämpligt.
 • Önskvärt är att föräldrar/anhöriga kommer på besök, då vi tycker det är utomordentligt viktigt att kontakten med föräldrar, syskon och släktingar bibehålls och förbättras.

 

Behandlingsinnehåll

Vår metod och vårt förhållningssätt är;
Miljöterapeutiskt, psykodynamiskt och konsekvenspedagogiskt.
Behandlingsarbetet bygger på miljöterapeutiskt – konsekvenspedagogik där grundtanken är ungdomars behov av struktur och engagemang, eller om man så vill; gränser och kärlek.

 • I det praktiska arbetet sker detta genom att vi lär ungdomarna se orsak och verkan. – om du gör såhär, får det den här konsekvensen.
 • Skapa trygga relationer till ungdomarna.
 • Bygga upp och utveckla ett positivt självförtroende.
 • Stimulera speciella intressen och hobbies.
 • Alternativa avslappningsmetoder.
 • Ge ungdomarna möjlighet att utveckla former för enskilda samtal med oss eller vår handledare.
 • Gruppmetodik – träna sekundära jagfunktioner, t.ex. att kunna vänta på sin tur, förmåga att tåla besvikelser och impulskontroll.
 • Daglig social träning i:

o Att passa tidero Att sköta sin hygien
o Att fungera i grupp
o Att uppmuntra ansvartagande för sig själv och andra
o Att stimulera till goda kamratkontakter och sunda fritidsintressen
o Att hjälpa ungdomarna att fungera i skolan.